Καλάθι αγορών
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι αγορών σας!

Όροι GDPR

                        Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων.

Βασικές διατάξεις σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων σας (Δήλωση Απορρήτου)

 

"GULIANO TRADE" OOD, EIC: 203472190, με έδρα και διεύθυνση: Σόφια, HRISTO SMIRNENSKI 36, είσοδος Α, δ. 2, διαμέρισμα 6 είναι μια εταιρεία που, μέσω της πλατφόρμας VM ZONA, είναι ο διαχειριστής προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Η "GULIANO TRADE" ΕΠΕ επενδύει όλους τους απαραίτητους πόρους και εφαρμόζει τα αυστηρότερα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας όλων των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τους πελάτες μας. Ακολουθούμε τις αρχές της νόμιμης, ευσυνείδητης και διαφανούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας.

Ως εκ τούτου, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα παρεχόμενα δεδομένα μόνο για συγκεκριμένους, ρητά δηλωμένους και νόμιμους σκοπούς και δεν επεξεργαζόμαστε περαιτέρω με τρόπο ασυμβίβαστο με αυτούς τους σκοπούς.

Έχουμε εφαρμόσει συστήματα και διαδικασίες για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγουμε και αποθηκεύουμε περιορίζονται στο ελάχιστο και συνδέονται και περιορίζονται μόνο σε ό,τι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε. Προσπαθούμε τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι πάντα ακριβή και ενημερωμένα και επίσης βασιζόμαστε σε εσάς, εάν διαπιστώσετε ανακρίβεια στα δεδομένα σας, να τα αφαιρέσετε έγκαιρα.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι έχουμε εφαρμόσει συστήματα για να διασφαλίσουμε ότι δεν αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Επίσης, εφιστούμε την προσοχή σας στη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή και χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσετε, να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας και τη διαγραφή τους εάν το επιθυμείτε, εκτός εάν υπάρχουν άλλοι νόμιμοι λόγοι για τη διατήρησή τους. Καθώς αποτελεί προτεραιότητα για εμάς η επεξεργασία να πραγματοποιείται με τρόπο που να εγγυάται ένα κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημιά, έχουμε εφαρμόσει μηχανισμούς ασφάλειας και περιορισμένης πρόσβασης .

Η "GULIANO TRADE" OOD ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EU6/6720) , ΚΛΠ.).

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν το όνομά σας, τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, τη διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου, την ταχυδρομική διεύθυνση κ.λπ.

Επεξεργασία σημαίνει οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που εκτελείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή ένα σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με αυτόματη ή άλλα μέσα συλλογής, καταγραφής, οργάνωσης, δομής, αποθήκευσης, προσαρμογής ή τροποποίησης, ανάκτησης, διαβούλευσης, χρήσης, αποκάλυψης με μετάδοση, διανομή ή άλλο τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα, τακτοποιούνται ή συνδυάζονται, περιορίζονται, διαγράφονται ή καταστρέφονται.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Η "JULIANO TRADE" LTD. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας σε εθελοντική βάση όταν μας τα παρέχετε, ενόψει της δηλωμένης επιθυμίας σας να συνάψετε σύμβαση για τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Μετά τη σύναψη της Σύμβασης, τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία υπό την ιδιότητά σας ως συμβαλλόμενου μέρους στην παρούσα σύμβαση και σε σχέση με την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από αυτήν. Η παροχή αυτών των δεδομένων μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε το σχετικό πρόσωπο ως συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση και ως κάτοχο των δικαιωμάτων/υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν. Τα τρία ονόματα, ο μοναδικός αστικός αριθμός και η διεύθυνση του προσώπου αποτελούν μέρος του ελάχιστου περιεχομένου κάθε σύμβασης. Σε περίπτωση που κάποιο άτομο αρνηθεί να τα παράσχει, η "JULIANO TRADE" OOD δεν θα μπορεί να συνάψει σύμβαση. Για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τις συναφθείσες συμβάσεις, είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων με τα οποία τις έχουμε συνάψει. Διαφορετικά, θα είναι αδύνατον να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας δεσμεύσεις.

- Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν είναι απαραίτητο να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας βάσει συμβάσεων που έχουν συναφθεί, καθώς και όταν είναι απαραίτητο για την επίλυση νομικών διαφορών.

 

- Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές.

 

- Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη λογιστική και φορολογική νομοθεσία - στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας απαιτείται η συγκέντρωση ορισμένων λογιστικών και εμπορικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης αυτών των πληροφοριών για μια ορισμένη περίοδο, καθώς και οποιασδήποτε άλλης σχετικής πληροφορίες και έγγραφα για φορολογία. Για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης, οι σχετικές πληροφορίες και έγγραφα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για τις περιόδους που ορίζονται στους σχετικούς νόμους.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.

Η "JULIANO TRADE" Ltd. δεν μοιράζεται, πωλεί, ενοικιάζει, εμπορεύεται ή μεταβιβάζει.

Κατεβάστε τις δηλώσεις GDPR:

 

Αίτημα ΝΑ ΞΕΧΑΣΤΩ

 

Αίτημα φορητότητας LD

 

Ανάκληση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

Συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων